Zapytania ofertowe: "Wzrost konkurencyjności firmy LIQUID SYSTEMS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w standardzie 4k (Ultra HD)."

 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych tj. oprogramowania komputerowego na potrzeby realizacji projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy LIQUID SYSTEMS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w standardzie 4K (Ultra HD )” w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zwanego dalej "Projekt", którego  Zamawiający jest beneficjentem.
  

Wartość projektu: 3 670 039, 56 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 999 127, 24 PLN
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/2019  z dnia 27.03.2019 r.